COREO Clubreglement

COREO Clubreglement

Inschrijving

 • Een inschrijving bij COREO is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld.
 • Elke inschrijving betekent dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.
 • Indien je lidgeld na de derde les nog niet betaald is, zal je, omwille van de verzekering, niet meer aan de lessen mogen deelnemen.
 • Terugbetaling van je lidgeld gebeurt enkel om medische redenen, en steeds na overleg binnen het bestuur. Hiervoor dien je een medisch attest aan het clubsecretariaat te bezorgen.
 • Stoppen om persoonlijke redenen, is geen geldige reden tot terugbetaling.

Afspraken in de zaal

 • Het is niet toegelaten om buiten de danslesuren de zaal te betreden, evenals de turnmaterialen in de GBO zalen te gebruiken.  Indien dit toch gebeurt, is COREO niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade.
 • De sportzalen worden enkel betreden met propere, aangepaste sportschoenen. Aangepaste danskledij is aangewezen, dus geen spannende jeansbroeken, kleedjes, laarzen, gewone schoenen, …
 • Voorzie tijdens de danslessen voldoende water.
 • Je afval laat je steeds achter in de voorziene vuilnisbakken (dus geen flesjes achterlaten in de zaal)
 • Waardevolle zaken zoals gsm, portefeuilles, juwelen… laat je nooit onbeheerd achter.
 • De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van kledij en/of waardevolle zaken voor, tijdens of na de danslessen.

Lessen – aanwezigheden

 • Een regelmatige aanwezigheid in de danslessen is gewenst.
 • Ouders of de personen die de danser naar de les brengen controleren steeds of de lesgever(s) aanwezig is(zijn) bij het begin van de les.
 • Je blijft steeds tot het einde van de les.
 • Indien je niet tijdig opgehaald bent, dan verwittig je de aanwezige lesgever.
 • Indien je door omstandigheden toch vroeger moet vertrekken, dan breng je de lesgever voor het begin van de les van op de hoogte.
 • Indien je niet regelmatig aanwezig bent tijdens de lessen, dan kan je deelname aan het optreden op het einde van het dansjaar in het gedrang komen.

Groepsindeling

 • De indeling van de groepen gebeurt door de lesgevers en het clubbestuur. Iedereen danst in de voor hem/haar aangepaste niveaugroep (op leeftijd).
 • Uitzonderingen kunnen enkel door de lesgevers en/of clubbestuur toegestaan worden. Het is niet toegelaten om zelf van niveaugroep te wisselen.
 • Indien je op eigen vraag van groep wenst te veranderen (bv om met vriendinnen toch in dezelfde groep te zitten) dan kan dit enkel naar een lagere niveaugroep.

Gedrag

 • Onze club hecht veel belang aan gedrag, respect, omgang met de andere dansers, beleefdheid, … Pesten wordt bij COREO niet getolereerd.
 • Beslissingen van lesgevers worden steeds gerespecteerd.
 • Sociale media worden niet gebruikt om negatieve zaken i.v.m. de club te verspreiden.

Verzekering

 • Als lid ben je bij ons verzekerd tijdens de lessen en op de kortste/snelste weg van en naar huis.
 • Bij eventuele ongevallen of kwetsuren dien je binnen de 24 uur het secretariaat te verwittigen, maar het is wenselijk om een kwetsuur reeds tijdens/na de les aan de lesgever te melden.

Choreografieën – muziek

 • De trainers bouwen met de dansers een unieke choreografie op en besteden veel tijd aan de voorbereiding ervan!  Het is verboden om deze choreografieën of een deel daarvan, uit respect voor de lesgevers, voor andere doeleinden (auditie, optreden buiten de club, lesgeven) te gebruiken.

Foto en film

 • Als lid van COREO geef je de club de toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door de club hiervoor aangestelde personen
 • De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicaties op de eigen website en Facebookpagina.